" id="block-gtranslate-0">

internationals

" id="block-block-5">

" id="block-user-0">

Logowanie

" id="block-search-0">

Szukaj

Poradnik - rozdział czwarty

 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/arlegeu/domains/innowacyjnypomysl.eu/public_html/includes/unicode.inc on line 349.

ROZDZIAŁ IV

Jak przygotować biznesplan - opis najważniejszych kroków

 

Podstawą każdego biznesu jest stworzenie tzw. biznesplanu. Dokument ten jest narzędziem, które pomaga w jasnym przedstawieniu i objaśnieniu celów i strategii biznesu[1]. Jednocześnie ma on przekonać innych do pomysłu i zaprezentować, że produkt lub usługa mogą zapewnić zyski i przyciągnąć fundusze i zasoby[2]. Istotą biznesplanu jest sformułowanie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z określeniem zadania podstawowego (konkretnego przedsięwzięcia, interesu) lub zestawu zadań do wykonania, celów, środków i sposobów (metod) działania.[3] Biznesplan jest odzwierciedleniem kultury funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jego wewnętrzna struktura zależy więc od kierownictwa firmy, jego ogólnej wiedzy, doświadczenia i zrozumienia przebiegu procesów gospodarczych. Szczegółowy układ biznesplanu jest uzależniony od rodzaju firmy, celu sporządzania, a także od potencjalnych odbiorców.[4]

 

 1. 1.   Streszczenie

 

Pierwszym punktem każdego biznes planu powinno być streszczenie. Ma ono na celu zapoznanie potencjalnych inwestorów z zawartością biznes planu, zainteresowanie ich i zachęcenie do dalszej analizy przedsięwzięcia. Dlatego też, punkt ten uważany jest za najważniejszy w całym dokumencie. Warto dokładnie przemyśleć co chcemy w nim zawrzeć i solidnie nad nim popracować. Najważniejsze jest to, że część ta powinna być napisana zgodnie z zasadą KISS (opis w rozdziale II punkt 4). W streszczeniu muszą być jasno, czytelnie przedstawione wszystkie najistotniejsze elementy całego opisanego w biznes planie przedsięwzięcia, takie jak:

 • Cel opracowania biznesplanu (jeżeli jest nim pozyskanie kapitału od funduszu Venture Capital należy m. in. opisać korzyści jakie może osiągnąć dany fundusz z inwestycji w dane przedsięwzięcie oraz określić wysokość kapitału jaki chce pozyskać przedsiębiorca);
 • Informacje ogólne (adres, krótka historia itp.);
 • Krótki opis pomysłu, czyli produktu lub usługi oraz rynku zbytu
  ze szczególnym uwzględnieniem przewagi konkurencyjnej – wskazać oryginalność pomysłu;
 • Opis kadry menedżerskiej, jej doświadczenie i umiejętności w kontekście przydatności do danego przedsięwzięcia;
 • Krótki opis rynku, na jakim działa spółka oraz charakterystyka jej perspektyw;
 • Najważniejsze dane finansowe;
 • Szczegóły na temat możliwości wyjścia z inwestycji;
 • Szacowana stopa zwrotu.

 

 1. 2.   Szczegółowy opis projektu

 

W tej części biznesplanu nasz produkt lub usługa musi zostać szczegółowo przedstawiony odpowiadając na pytanie: jak skutecznie i efektywnie zrealizować pomysł oraz dostarczyć produkt na rynek.[5] Firmy, które będą zajmowały się produkcją powinny również załączyć dane dotyczące procesu produkcyjnego oraz listę fachowych umiejętności, które będą niezbędne u pracowników. W przedsiębiorstwach usługowych będzie natomiast ważne opisanie niezbędnych kwalifikacji, które będą konieczne u personelu.
W tej sekcji powinno się przede wszystkim podkreślać wszelkie przewagi konkurencyjne[6]. Opisując, czym jest produkt lub, na czym polega usługa należy zamieścić konkretne  informacje, które pozwolą odpowiedzieć
na pytania o:

 

1) Funkcjonalność (podstawowa oraz dodatkowa) - jakie potrzeby zaspokaja produkt lub usługa oraz czym się charakteryzuje?

 

2) Korzyści dla klienta – jakie korzyści nasz produkt lub usługa zapewnią klientowi?

 

3) Przewagę nad konkurencją – co odróżnia nasz produkt od produktu konkurencji i dlaczego klient powinien wybrać nasz produkt lub usługę oraz na czym polega innowacyjność oferty?

 

4) Dane techniczne - w jakim stadium zaawansowania technicznego znajduje się produkt?

 

5) Wartość dodana – czy istnieje np. gwarancja, serwis po sprzedaży, bezpłatne porady itp.?

 

 1. 3.   Opis osób zarządzających, kluczowych dla spółki

 

Za najważniejsze kryterium oceny potencjalnych projektów, fundusze VC/PE uznają ocenę osób zarządzających. Biznes plan powinien zawierać charakterystkę tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem takich informacji jak:

 • wiek, kwalifikacje zawodowe, zdobyte doświadczenie,
 • historia kariery, odniesione sukcesy,
 • rola danej osoby w przedsiębiorstwie.

 

W charaktersytyce nie należy ukrywać porażek zawodowych tych osób . Taka informacja daje jasny przekaz, że osoba ta jest bogatsza o to doświadczenie i po pierwsze za wszelką cenę będzie unikać zagrożeń, a po drugie udało jej się podnieść po porażce, a to nie jest łatwe.

 

 1. 4.   Plan finansowy

 

Konieczne jest przedstawienie historycznych i obecnych wyników finansowych firmy, w skład których wchodzą: bilans, rachunek zysków i start potocznie nazywany rachunkiem wyników oraz  rachunek przepływów pieniężnych (z ang. cash flow). To właśnie cash flow jest najważniejszym z wymienionych zestawień, co nie oznacza, iż pozostałe można zbagatelizować. Rachunek przepływów pieniężnych daje nam informacje na temat stanu zasobów gotówkowych w spółce. Należy pamiętać, iż spółki bankrutują nie z powodu strat finansowych ale przede wszystkim z powodu braku płynności finansowej. Planowanie cash flow jest najważniejszym z działań zarządczych w każdej spółce. Właśnie dlatego wspomniane zestawienie zostanie bardzo dokładnie przestudiowane przez potencjalnych inwestorów. Proszę również pamiętać, iż w przygotowywanych dokumentach nie można koloryzować, fundusz najpóźniej na etapie due diligence sprawdzi dokładnie wszelkie przedstawione dane.

Następnie powinniśmy przedstwić realne plany na przyszłość z uwzględnieniem pozyskania kapitału oraz przy jego braku. Prognozy muszą odpowiedzieć na pytanie: jak uzyskane finansowanie przełoży się na wyniki finansowe w przyszłości. Prognoza dotyczy wspomnianych wyżej: bilansu, rachunku wyników i cash flow sporządzonych na okres 3-5 lat wykraczając co najmniej jeden rok poza moment przekroczenia progu rentowności, który jest jednym z najważniejszych momentów przyszłości spółki. BEP, bo o nim mowa (z angielskiego Break Even Point), czyli punkt rentowności ukazuje moment w przyszłości, w którym to inwestorzy przestają doinwestowywać spółkę i może ona funkcjonować bez ich kapitałowego wsparcia. Mówiąc w skrócie, BEP pokazuje kiedy spółka zaczyna zarabiać na wszystkie generowane przez siebie koszty i wychodzi na przysłowiowe zero. Niezbędnym elementem prognoz jest przedstawienie założeń, jakimi kierował się autor przy ich projekcji. Należy pamiętać, że plan finansowy na pierwsze dwa lata działalności powinien być przedstawiony szczegółowo, w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym. Kolejne lata mogą być przedstawione w ujęciu rocznym. Ważne, aby wszystkie prognozy opierały się na racjonalnych założeniach. I tylko te założenia, wraz z prognozami opatrzonymi komentarzem zrozumiałym dla laika, powinny się znaleźć w tej części biznes planu. Wszystkie sprawozdania i analizy finansowe należy umieścić w załącznikach[7].

 

Wszystkie przygotowywane przez nas materiały posłużą inwestorowi do sporządzenia analiz przedsięwzięcia. Dzięki nim oceniona zostanie opłacalność danego projektu. Jeśli mówimy o inwestycjach kapitałowych nie możemy pominąć oceny efektywności projektu. Dlatego też warto samemu wyliczyć i umieścić w biznesplanie podstawowe wskaźniki efektywności. W tym celu możemy się posłużyć dwiema metodami. Jedna to metoda wartości zaktualizowanej netto (NPV z ang. Net Present Value), druga, to metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR z ang. Internal Rate of Return). NPV wylicza wartość netto całego projektu inwestycyjnego, z uwzględnieniem poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz przyszłych korzyści finansowych w postaci wpływów pieniężnych netto z tytułu prowadzenia przedsięwzięcia w kolejnych latach przy jednoczesnym uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie. Obliczenia prowadzone są przy stałym poziomie stopy procentowej (tzw. stopy dyskontowej)[8]. Jeżeli wartość NPV wychodzi dodatnia, to projekt inwestycyjny przyniesie nam adekwatną wartość dodaną, a co za tym idzie, dodatni NPV stanowi realną przesłankę do realizacji projektu. W odwrotnym wypadku, czyli w momencie kiedy NPV wychodzi ujemne, projekt zostanie odrzucony. Ujemny NPV informuje nas, iż projekt ten nie powinien być realizowany przy przyjętych założeniach. Warto również zwrócić uwagę na stopę dyskontową przy której NPV daje wartość zero. Stopę tę nazywamy stopą IRR. Przedsięwzięcie jest opłacalne dla inwestora, jeśli jest większe lub równe ustalonej przez niego stopie granicznej. 

 

5.  Rynek i konkurencja

 

Przedsiębiorca musi wykazać się znajomością rynku, na jakim zamierza działać. Stwierdza, że istnieje rynek na produkt lub usługę, który chce wprowadzić, a także że doskonale zna charakterystykę tego rynku i rozumie prawa nim rządzące. Nie wystarcza samo określenie udziału firmy w rynku i wskazanie najważniejszych konkurentów. Konieczne jest uzasadnienie wszystkich szacunków, ich dogłębna analiza, wyciągnięcie odpowiednich wniosków, wskazanie szans i zagrożeń. Potencjalnych inwestorów interesować będzie również fakt, czy firma osiągnęła przewagę konkurencyjną lub czy ma taką szansę i czy jest w stanie utrzymać ją w dłuższym czasie.

 • Analiza rynku oraz branży

 

Zapoznanie potencjalnych inwestorów z rynkiem, na którym działa przedsiębiorstwo polega na krótkiej jego charakterystyce oraz przedstawieniu perspektyw do rozwoju.

 

 • Analiza klientów

 

Bardzo istotnym elementem biznesplanu jest identyfikacja klientów zarówno obecnych, jak i przyszłych. Ich liczba i preferencje rynkowe. Charakterystyka klientów sprowadza się do określenia ich zwyczajów, wymagań, potrzeb i nawyków.

 

 • Analiza konkurencji

 

Jeśli dokonana zastała już analiza rynku i wynika z niej, że rynek jest na tyle duży, by być rentownym i daje racjonalne możliwości ekspansji, następnym krokiem powinna być analiza konkurencji. Zarówno bezpośredniej jak i pośredniej. Należy określić głównych konkurentów, ich pozycję rynkową, biorąc pod uwagę: wielkość, potencjał rozwojowy, wielkość rynku znajdującego się pod ich kontrolą, a także ich mocne i słabe strony. Celem tej części biznesplanu jest dokonanie wyboru dobrych praktyk konkurowania i uniknięcie błędów, popełnionych przez konkurentów. Uważny przegląd konkurencji może nawet doprowadzić do zmiany podstawowej strategii lub do modyfikacji istniejącej działalności w celu poprawy własnej konkurencyjności[9].

 

6. Docelowa struktura organizacyjna oraz plan zatrudnienia

 

W tej części biznesplanu należy opisać, jakie osoby i na jakie stanowiska przedsiębiorstwo planuje zatrudnić w ciągu najbliższego czasu. Konieczne jest przedstawienie całkowitego kosztu zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia + bezpośrednie koszty pracy) oraz politykę płacową i szkoleniową. Należy również zaproponować systemy motywacyjne dla pracowników. W tym celu możemy posłużyć się przedstawionym poniżej krótkim planem.

 

 • Struktura organizacyjna:
 1. podstawowe typy stanowisk,
 2. siatka zależności stanowisk wraz ze sposobem raportowania,
 3. sposób doboru i doskonalenia kadr.
 • System motywacyjny:
 1. system wynagrodzeń pieniężnych,
 2. pozafinansowe sposoby motywowania.

 

 1. 1.      Plan marketingowy wraz z budżetem

 

Jak się mówi, reklama jest dźwignią handlu. Warto przedstawić choćby zarys planu marketingowego. Warto pamiętać, że obecnie istnieje szereg dostępnych źródeł prowadzenia skutecznego marketingu. Ta część biznes planu oprócz, w miarę dokładnego budżetu marketingowego, powinna zawierać następujące informacje:

 

 • harmonogram wprowadzania produktu na rynek;
 • wykorzystywane formy reklamy i promocji;
  • klasyczna reklama (ogłoszenia i reklamy w mediach, reklama internetowa);
  • mailing, telemarketing, e-mail;
  • targi handlowe, wystawy;
  • programy promocyjne, literatura promocyjna;
  • wizyty w domu klienta;
  • przeprowadzone i planowane akcje marketingowe;
  • działania w zakresie public relations;
  • koszty działań promocyjnych i reklamowych;

 

 1. 2.      Możliwości i zagrożenia, czyli analiza SWOT

 

Jedną z najpopularniejszych technik analizy strategicznej służącą do uporządkowania najważniejszych informacji z otocznia przedsiębiorstwa jest analiza SWOT. Jest ona bardzo często wykorzystywana do analizy przedsięwzięć przez inwestorów typu VC/PE.

 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

 • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
 • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,
 • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
 • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie.

Informacja strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych. Natomiast w piśmiennictwie istnieją co najmniej trzy ujęcia, wyjaśniające czym się różni górna połowa macierzy od dolnej (a więc mocne strony od szans, a słabe strony od zagrożeń)[10].

 1. 3.      Harmonogram wdrożeń

 

Program wdrożeń powinien scharakteryzować wszystkie rodzaje działalności, niezbędne do implementacji propozycji, zawartych w innych częściach planu.[11] Harmonogram wdrożeń, to graficzny instrument, umożliwiający precyzyjne uporządkowanie czynności składających się na określony proces.[12] Stworzenie harmonogramu umożliwia przede wszystkim:

 • wskazanie najważniejszych części procesu;
 • określić czas ich trwania;
 • wskazać komórkę odpowiedzialną za wykonanie określonego zadania;
 • ustalić kolejność wykonywania zadań.

 

Przy planowaniu bardziej skomplikowanych przedsięwzięć stosuje się zazwyczaj diagramy sieciowe PERT/CPM.[13] Dzięki zastosowaniu tego typu diagramów jest możliwe wskazanie zależności pomiędzy poszczególnymi czynnościami, a ich właściwe zastosowanie ponadto minimalizuje możliwość bezsensownego rozplanowania zadań. 

 1. 4.        Załączniki

 

Załączniki są ważną częścią biznesplanu. Kompozycja planu polegająca na opisie wszystkich podstawowych zamierzeń i ich uwarunkowań w zasadniczej jego części, a danych szczegółowych w załącznikach nie jest przypadkowa. Pozwala na skoncentrowanie uwagi początkowo na ogólniejszych informacjach dotyczących koncepcji rozwoju firmy, a w miarę wzrostu zainteresowania stwarza możliwość zapoznania się z konkretnymi danymi dotyczącymi aktualnego stanu i prognoz finansowych[14].

 

Ogólnie można jednak przyjąć, że struktura biznesplanów będzie dość zbliżona do siebie – powinna zawierać moduły, które mogą przyjmować formy bardziej lub mniej rozbudowane. W zależności od potrzeb. Typowy biznesplan powinien zawierać następujące moduły:[15]

 • krótkie wprowadzenie ze szczegółowym naciskiem na podstawowy cel lub cele biznesplanu, opis produktów lub usług, charakterystykę sytuacji wewnętrznej i wizerunku zewnętrznego firmy (analiza strategiczna przedsiębiorstwa), wyniki analiz marketingowych (badania rynku, strategii marketingowej firmy), plan działań produkcyjnych i marketingowych, informacje na temat kadry kierowniczej, pracowników i struktury organizacyjnej, sposoby kontroli realizacji zakładanych celów, załączniki (dokumenty), do których występują odwołania w biznesplanie,

 

 [1] Fiore F.F, Jak szybko przygotować dobry biznesplan?, Walters Kluwer, Kraków 2006, s. 22

[2] Tamże, s. 22

[3] Korczyn A., Jak opracować biznesplan?, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice 2004, str. 20

[4] Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2008, str. 65

[5] Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2008, str. 73

[6] Tamże

[7] Marek J. Jak napisać biznesplan, materiały wewnętrzne MCI Management SA

[9] Marek J. Jak napisać biznesplan, materiały wewnętrzne MCI Management SA

[11] Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2008, str. 75

[12] Pasieczny J., Biznesplan, PWE, Warszawa 2007, str. 214

[13] Pasieczny J., Biznesplan, PWE, Warszawa 2007, str. 216

[14] Marek J. Jak napisać biznesplan, materiały wewnętrzne MCI Management SA

[15] Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2008, str. 77